SHOTENKENCHIKU

PIZZA NAPOLETANO CAFÉ

Shin-Kouenji/Tokyo/JAPAN