SHOTENKENCHIKU

PIZZA FORNO CAFÉ

Nakameguro/Tokyo/JAPAN