SHOTENKENCHIKU

DEN AQUA ROOM

Shinjyuku/Tokyo/JAPAN