#Tavern

KUYA nagoya

Nagoya/Aichi/JAPAN

「月島もんじゃ」発祥 次世代型もんじゃ「くうや」地方初出店