#Tavern

KICHIRI Yokohama

Yokohama/Kanagawa/JAPAN

沓脱ダイニング 和の様式美とモダンを融合させた「新日本様式」横浜スタイル