• SHOTENKENCHIKU 2011/05YAKICHI @Shinjyuku/Tokyo/JAPAN

  • SHOTENKENCHIKU 2011/05YAKICHI @Shinjyuku/Tokyo/JAPAN

  • SHOTENKENCHIKU 2011/05YAKICHI @Shinjyuku/Tokyo/JAPAN

  • SHOTENKENCHIKU 2011/05YAKICHI @Shinjyuku/Tokyo/JAPAN

  • SHOTENKENCHIKU 2011/05YAKICHI @Shinjyuku/Tokyo/JAPAN