• SHOTENKENCHIKU 2016/02HIBIKORE-KIMIOMOU @Itabashi/Tokyo/JAPAN

  • SHOTENKENCHIKU 2016/02HIBIKORE-KIMIOMOU @Itabashi/Tokyo/JAPAN

  • SHOTENKENCHIKU 2016/02HIBIKORE-KIMIOMOU @Itabashi/Tokyo/JAPAN

  • SHOTENKENCHIKU 2016/02HIBIKORE-KIMIOMOU @Itabashi/Tokyo/JAPAN

  • SHOTENKENCHIKU 2016/02HIBIKORE-KIMIOMOU @Itabashi/Tokyo/JAPAN