• Nikkei Design Pick’s vol.084 2014/04HIBIKI @Shinagawa/Tokyo/JAPN

  • Nikkei Design Pick’s vol.084 2014/04HIBIKI @Shinagawa/Tokyo/JAPN

  • Nikkei Design Pick’s vol.084 2014/04HIBIKI @Shinagawa/Tokyo/JAPN

  • Nikkei Design Pick’s vol.084 2014/04HIBIKI @Shinagawa/Tokyo/JAPN

  • Nikkei Design Pick’s vol.084 2014/04HIBIKI @Shinagawa/Tokyo/JAPN

  • Nikkei Design Pick’s vol.084 2014/04HIBIKI @Shinagawa/Tokyo/JAPN