• SHOTENKENCHIKU 2004/10DEN AQUA ROOM @Shinjyuku/Tokyo/JAPAN

  • SHOTENKENCHIKU 2004/10DEN AQUA ROOM @Shinjyuku/Tokyo/JAPAN

  • SHOTENKENCHIKU 2004/10DEN AQUA ROOM @Shinjyuku/Tokyo/JAPAN