• SHOTENKENCHIKU 2008/05COTE DE ROUGE @Akasaka/Tokyo/JAPAN

  • SHOTENKENCHIKU 2008/05COTE DE ROUGE @Akasaka/Tokyo/JAPAN

  • SHOTENKENCHIKU 2008/05COTE DE ROUGE @Akasaka/Tokyo/JAPAN